ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W GMINIE JASIENICA

28 sierpień 2020

Urszula Bujok, dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy, informuje o zasadach obowiązujących przy organizacji roku szkolnego.

W okresie trwającej pandemii organizacja roku szkolnego 2020/2021 będzie uwzględniała wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół i przedszkoli, obowiązujące od 1.09.2020 r., w tym w zakresie:

1) higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni szkoły
2) żywienia
3) postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19 u pracowników lub dzieci i uczniów.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli zostali zobowiązani do opracowania procedur oraz przekazania informacji rodzicom, najpóźniej do 28.08.2020 r.

We wszystkich szkołach i przedszkolach Gminy Jasienica planuje się naukę w formie stacjonarnej. Ewentualne zmiany na inny tryb będą rozpatrywane odrębnie w stosunku
do każdej szkoły, gdy będzie wymagała tego sytuacja sanitarna. Dyrektor będzie podejmował decyzję w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Wójtem Gminy Jasienica oraz Dyrektorem Delegatury w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Urszula Bujok
Dyrektor GZOSiP w Jasienicy