Informacja Wójta w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

30 listopad 2020

 

Szanowni Państwo,

Chciałbym Państwa przeprosić w imieniu Firmy urbanistycznej P.A. NOVA S.A., która została wyłoniona w postępowaniu przetargowym do realizacji zadania jakim jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Bielowicko, Grodziec, Iłownica, Landek, Łazy, Roztropice, Wieszczęta, Rudzica.

Firma realizująca to zadanie została zdziesiątkowana ponieważ pracownicy tej firmy otrzymali decyzję o kwarantannie w okresie październik oraz listopad.

Stan epidemii ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem Sars-CoV-2 i wynikającymi z tego faktu konsekwencjami formalno-prawnymi określonymi w rozporządzeniach ministra zdrowia oraz w ustawie z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) wpłynął istotnie na sposób organizacji pracy i sposób prowadzenia procedury planistycznej.

Wiele organów i jednostek, z którymi konsultowane są projekty planów były lub nadal są zamknięte lub pracują w ograniczonym składzie, a co za tym idzie, dłużej czekamy na niezbędne informacje mające wpływ na treść planów.

Po uzyskaniu wszystkich pozytywnych uzgodnień wyznaczony zostanie termin wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu (tekst oraz rysunek planu) – ogłoszony/obwieszczony między innymi w prasie i na stronie internetowejwww.bip.jasienica.pl (zakładka „ogłoszenia”), gdzie publikowane są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych etapów prac.

Biorąc pod uwagę aktualną i wciąż zmienną sytuację epidemiologiczną, o terminie oraz sposobie przeprowadzenia wyłożenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, będziemy informować na bieżąco. Liczę na to, że w styczniu uda się wyłożyć plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Bielowicko, Grodziec, Iłownica, Landek, Łazy, Roztropice, Wieszczęta, Rudzica.

Jednocześnie informuję, iż w zakresie sołectw: Międzyrzecze Górne oraz Jasienica w dalszym ciągu trwa etap uzyskiwania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

W poniedziałek tj. 23 listopada spotkałem się osobiście z panem Ministrem Grzegorzem Pudą i prosiłem o przyspieszenie wydania decyzji dla sołectw Międzyrzecze Górne i Jasienica.

Załączniki:

Sołectwo Międzyrzecze Górne

Pismo z dnia 31 sierpnia 2020r. przedłużające termin rozpatrzenia wniosku do końca grudnia 2020r. (GZ.tr.602.20.2020); /skan pisma (pdf)/

Sołectwo Jasienica

Wniosek przedłożony do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lecz do dnia dzisiejszego brak decyzji/korespondencji;

 

W zakresie sołectw Biery, Świętoszówka, Międzyrzecze Dolne, Mazańcowice aktualnie trwają prace związane z dopracowaniem projektów uchwał zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w celu przystąpienia do realizacji dalszej procedury planistycznej, w której Wójt Gminy występuje o opinie oraz uzgodnienia planu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945).

Firma Projektowa „Bogacz”, która została wyłoniona w postępowaniu przetargowym, zajmuje się realizacją zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Biery, Świętoszówka, Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne, Mazańcowice, Jasienica. 

Załączniki:

Sołectwo Bielowicko

Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (GZ.tr.602.477.2018); /skan pisma (pdf)/  

Sołectwo Grodziec

Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (GZ.tr.602.27.2019); /skan pisma (pdf)/

Sołectwo Iłownica

Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (GZ.tr.602.511.2018); /skan pisma (pdf)/

Sołectwo Landek

Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (GZ.tr.602.509.2018); /skan pisma (pdf)/

Sołectwo Łazy

Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (GZ.tr.602.23.2019); /skan pisma (pdf)/

Sołectwo Roztropice

Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (GZ.tr.602.507.2018); /skan pisma (pdf)/

Sołectwo Wieszczęta

Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (GZ.tr.602.491.2018);  /skan pisma (pdf)/

Sołectwo Rudzica

Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (GZ.tr.602.381.2019); /skan pisma (pdf)/

Sołectwo Biery

Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (GZ.tr.602.357.2019); /skan pisma (pdf)/

Sołectwo Świętoszówka

Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (GZ.tr.602.356.2019); /skan pisma (pdf)/

Sołectwo Międzyrzecze Dolne

Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (GZ.tr.602.366.2019); /skan pisma (pdf)/

Sołectwo Mazańcowice

Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (GZ.tr.602.165.2020); /skan pisma (pdf)/

Z wyrazami szacunku,

Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna